Duyurular

...

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Azami Sürede Eğitimini Tamamlayamadığından)

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen, “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. “, hükmü, “Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde, doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmü, “Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmü, “Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını 28 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan doktora öğrencisinin ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan yüksek lisans öğrencisinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” hükmü gereğince, belirtilen sürelerde ders aşamasını bitiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan öğrencilerimizin kayırları; 07.12.2023 tarihli ve 23/48-26  sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinmiştir.

Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

 

Bu ilan “TEBLİĞ” niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 21.12.2023 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2023-2024 Güz Dönemi için kayıt yenileme işlemi yapmış olsa dahi, benzer durumda olan öğrencilerin tespit edilmesi halinde kayıtları silinecektir.

 

Yüksek Lisans Programı / Süre

* MADDE 19 – (1) “Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.”

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Doktora Programı / Süre

**MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır.

 

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen toplam azami süre olan on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilir.