Duyurular

...

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Tez Program Özeti Eksik Olduğundan)

Ç.Ü. ''Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin Tezli yüksek lisans programında süre başlıklı Madde 19-(2) fıkrasında ve Kayıt silme ve sildirme başlıklı Madde 15-(1)/a) fıkrasında; "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir." hükmü ve anılan Yönetmeliğin Madde 20-(2) fıkrasında; "Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez önerisini/konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile enstitüye önerir. Ders döneminin uzaması halinde tez önerisi/konusu, en geç dördüncü yarıyıl sonunda olmak üzere enstitüye gönderilir. Tez önerisi/konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. En geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez önerisi enstitüye gönderilmeyen ya da tez önerisi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir." hükümleri gereğince, Tez Program Özetini vermeyen yüksek lisans programı öğrencilerimizin kayıtları 04.01.2024 tarihli 2024/01-45 sayılı Enstitü Yönetim Kararıyla silinmiştir.

 

Tez Program Özeti Eksik Olduğundan Dolayı Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi İçin Tıklayınız

 

Bu ilan “TEBLİĞ” niteliğinde olup, kaydı silinen öğrencilere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır. Kaydı silinen öğrencilerin, yapılacak itirazlar için ilan tarihi olan 08.01.2024 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süresi bulunmakta olup, bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

2023-2024 Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemi yapmış olsa dahi, benzer durumda olan öğrencilerin tespit edilmesi halinde kayıtları silinecektir.