Doktora öğrencisinin Tez İzleme Komitesinde Öğretim Görevlisi üye olabilir mi?

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre;

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2)
Tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü Anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.